Announcement:
 
 
Contact us
Contact us
The current position:Home Page > Contact us

Jinan Jiajin Technology Development Co.,Ltd

Add: 102 Gonye Nan Road ,Jinan , 250014

Shandong Province , P.R.China

Tel: 0086-531-88925246

Website: http://www.jiajin.com.cn 

E-mail: jinanjiajin @163.com

Sale Department:

Tel: 0086-531-88796769

Fax: 0086-531-88796557